Muta Sport Nederland B.V., gevestigd te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.

1. Contactgegevens

Muta Sport Nederland B.V.
Poolsterweg 5
8938 AN LEEUWARDEN
Tel: +31(0)58 2660315
Email: privacy@mutasport.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Muta Sport Nederland B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Muta Sport Nederland B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@mutasport.nl dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

4.1 De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, of om op verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Muta Sport Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Om jouw betaling af te handelen;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Voor direct marketing, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of (on)geadresseerde post. Als je een account hebt aangemaakt en een of meerdere artikelen hebt gekocht, mogen wij je benaderen voor marketingdoeleinden. Als wij je elektronische contactgegevens hebben gekregen in het kader van de verkoop van onze artikelen mogen wij deze contactgegevens op grond van de wet zonder verdere toestemming gebruiken voor het versturen van commerciële communicatie voor ‘eigen gelijksoortige artikelen of diensten’. Dit zijn artikelen uit ons eigen assortiment waarvan je logischerwijs kunt bedenken dat die tot ons aanbod behoren. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens, zie hoofdstuk 9: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

4.2 Muta Sport Nederland B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden waarvoor je expliciet toestemming hebt moeten geven:

 • Muta Sport Nederland B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Muta Sport Nederland B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte

4.3 Muta Sport Nederland B.V. verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld als onderdeel van de (financiële) bewaarplicht. 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaart Muta Sport Nederland B.V. je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna zullen wij je gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een ander doeleinde. Bijvoorbeeld als wij documenten voor een minimale termijn moeten bewaren op grond van de wet.

Accountgegevens inclusief je voorkeuren bewaren we alleen zolang je je account actief gebruikt. Wanneer je 5 jaar niet actief bent geweest, zullen we onder bepaalde voorwaarden je accountgegevens verwijderen. Wanneer je wel een account hebt aangemaakt, maar nooit besteld hebt, is deze periode korter, namelijk 3 jaar. Je gegevens over bestellingen en facturen bewaren we 7 jaar in verband met de wettelijke vastgestelde bewaartermijnen.

Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijnen:

Categorie BewaartermijnStart van bewaartermijn
Boekhouding en administratie 7 jaarStart boekjaar (1 januari) volgend op de documentendatum
Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante informatie 7 jaarStart boekjaar (1 januari) volgend op datum waarop informatie betrekking heeft
Klachten 5 jaarStart boekjaar (1 januari) volgend op datum van behandelen van klacht
Betalingsoverzicht/ facturen (rekeningspecificatie van bestellingen) 7 jaarStart boekjaar (1 januari) volgend op datum voldoen relevante claim / factuur
Alle inkooprecords van goederen, import en export 7 jaarStart boekjaar (1 januari) volgend op datum waarop informatie betrekking heeft

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Muta Sport Nederland B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Muta Sport Nederland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Muta Sport Nederland B.V. werkt onder meer samen met partijen die ons helpen met het volgende:

 1. Logistieke en operationele doeleinden. Je kunt denken aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van emails.
 2. Marketingdiensten voor het personaliseren van de webshop en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op websites/apps van derden. We gebruiken hiervoor software, zoals bijvoorbeeld Google Adwords.
 3. Analyse-diensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en het gebruik van onze webshop. We gebruiken hiervoor software, zoals Google Analytics.
 4. IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van je gegevens.

7. Cookies (en daarmee vergelijkbare technieken)

Muta Sport Nederland B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Muta Sport Nederland B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hieronder vind je links hoe je de cookies per browser kunt verwijderen:  

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari (iOS)
 • Safari (macOS)

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Muta Sport Nederland B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@mutasport.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Muta Sport Nederland B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Muta Sport Nederland B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@mutasport.nl

10. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 oktober 2018. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Ik help